Kategoria: Raporty bieżące

Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 30 czerwca 2018 roku zostały zbyte posiadane przez Emitenta akcje jego spółek zależnych: Sorcersoft.com S.A. z siedzibą w Warszawie _”Sorcersoft”_ i Xantus S.A. z siedzibą […]

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku oraz do raportu bieżącego nr 5/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku Zarząd spółki Satis Group S.A. _dawniej iAlbatros Group S.A._ z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. _dawniej iAlbatros Group S.A._ z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ przekazuje do publicznej informacji korektę raportu nr 6/2018 z dn. 5 czerwca 2018 roku w sprawie terminów przekazywania przez Spółkę do publicznej wiadomości raportów okresowych […]

Zarząd spółki iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_, niniejszym informuje, że w związku z postanowieniem właściwego sądu rejestrowego o zarejestrowane zostały w dniu 23 kwietnia 2018 r. zmiany Statutu Emitenta _”Statut”_ w zakresie między innymi firmy Emitenta. […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. _dawniej iAlbatros Group S.A._ z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_, działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów […]

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2018 z dn. 14 kwietnia 2018 r. Zarząd spółki Satis Group S.A. _dawniej iAlbatros Group S.A._ z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że obecnie w Spółce trwa audyt śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta […]

Zarząd spółki iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu 12 kwietnia 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie § 12 ust. 2 lit. d Statutu Emitenta w związku z art. 66 ust. 4 ustawy […]

Zarząd spółki iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_, informuje, że w dniu 14 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała w skład Zarządu Spółki Pana Sławomira Marka Karaszewskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Życiorys Pana Karaszewskiego […]

Zarząd spółki iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_, informuje, że w dniu 14 czerwca 2017 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta _”NWZ”_ podjęło uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Członków Rady Nadzorczej Emitenta: Pana Marcina Godlewskiego, Pana Juliana Kutrzeby, […]

Zarząd spółki iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w efekcie wznowienia procesu rejestracji w sądzie rejestrowym zmian wynikających z uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpoczęło się w dniu 14 czerwca 2017 r. […]

© SATIS GROUP SA