Dane finansowe
Dane finansowe

Dane finansowe

Dane Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. za 2021 r.

(w tys. PLN)

Przychody ze sprzedaży ogółem 2 167
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 270 753
Zysk (strata) netto 270 733
Zysk (strata) netto na 1 akcję 23,27
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 821
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -450
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -134
Przepływy pieniężne netto razem 237
EBITDA 270 753
Średnia ważona liczba akcji w szt. 11 635 281
Aktywa razem 1 825
Środki pieniężne 421
Kapitały własne -83

Zobacz najnowsze raporty okresowe