Struktura akcjonariatu
Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz  Liczba akcji % Udział akcji w kapitale zakładowym % Udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
POLISH AMERICAN
INVESTMENT FUND LLC
4 261 399 30,52% 30,52%
Pozostali 9 700 937 69,48% 69,48%
Razem 13 962 336 100,00% 100,00%