Struktura akcjonariatu
Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz  Liczba akcji % Udział akcji w kapitale zakładowym % Udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
POLISH AMERICAN
INVESTMENT FUND LLC
1 890 000 16,24% 16,24%
Pozostali 9 745 281 83,76% 83,76%
Razem 11 635 281 100,00% 100,00%