My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Psr:

26-09-2022 | Raport półroczny | ESPI 

“Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

RAPORT_IP_SATIS_30_06_2022.pdf ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SATIS GROUP ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2022 ROKU
Satis_Group_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_I_Polrocze_2022.pdf SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SATIS GROUP S.A. ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2022 ROKU
Raport_z_przegladu_jednostkowego_SF_30.06.2022_SATIS_Group_SA.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU
ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SATIS GROUP
Raport_z_przegladu_skonsolidowanego_SF_30.06.2022_GK_SATIS_Group_SA.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU
ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SATIS GROUP