My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

RR

ESPI | /2022

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 2 523,00 2 167,00 538,00 473,00
II. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej -647,00 270 733,00 -138,00 59 144,00
III. EBITDA -647,00 270 733,00 -138,00 59 144,00
IV. Zysk _strata_ netto -647,00 270 841,00 -138,00 59 168,00
V. Zysk _strata_ netto na 1 akcję -0,06 23,28 -0,01 5,09
VI. Kapitał własny 559,00 1 206,00 119,00 262,00
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -422,00 732,00 -90,00 160,00
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -2,00 -534,00 -0,42 -117,00
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 31,00 39,00 7,00 9,00
X. Aktywa razem 867,00 1 465,00 185,00 319,00
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień okresu.
Poszczególne pozycje sprawozdania z zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.
Średni kurs w okresie _średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie_:
2022 – 4,6883 zł
2021 – 4,5775 zł
Kurs na ostatni dzień okresu:
2022 – 4,6899 zł
2021 – 4,5994

 

Plik Opis
SatisGroupSA_JSF-2022-12-31-pl.xhtml Jednostkowe Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
SatisGroupSA_JSF-2022-12-31-pl.xhtml.xades plik podpisu
Sprawozdaniezdzialalnosciw2022GKSatisGroup.xhtml Sprawozdanie z działności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej w 2022 roku
Sprawozdaniezdzialalnosciw2022GKSatisGroup.xhtml.XAdES plik podpisu
Satis_Group_SzB_JSF_2022.xhtml Sprawozdanie z badania 2022
Satis_Group_SzB_JSF_2022.xhtml.xades plik podpisu
OSWIADCZENIARNdoskons_jedn_SF_2022.xhtml Oświadczenie RN
OSWIADCZENIARNdoskons_jedn_SF_2022.xhtml.XAdES plik podpisu
Oswiadczenie_RN_ws_oceny_SF2022_SG_GKSG.xhtml Oświadczenie RN – ocena sprawozdań
Oswiadczenie_RN_ws_oceny_SF2022_SG_GKSG.xhtml.XAdES plik podpisu
STANOWISKOZARZADUIRNWSOPINIIBIEGLEGOREWIDENTA.xhtml Stanowisko Zarządu i Rady Nadzorczej
STANOWISKOZARZADUIRNWSOPINIIBIEGLEGOREWIDENTA.xhtml.XAdES plik podpisu