My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

RS

Zarząd Satis Group S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w opublikowanym w dniu 30 kwietnia 2020 roku skonsolidowanym raporcie rocznym za 2019 rok dokonał błędnej prezentacji punktu “9.14 Kredyty i pożyczki” oraz punktu “9.17 Pozostałe zobowiązania”.

W punkcie “9.14 Kredyty i pożyczki” korekcie podlega prezentacja kredytów i pożyczek z podziałem na długoterminowe i krótkoterminowe. Wszystkie kredyty i pożyczki stanowią zobowiązania krótkoterminowe, które łącznie opiewają na kwotę 188 tys. zł.

W punkcie “9.17 Pozostałe zobowiązania” korekcie podlega nazwa wiersza “Zobowiązania wekslowe”. Prawidłowa nazwa wiersza to “Zobowiązania w restrukturyzacji”. Niniejszy błąd wynika z oczywistej omyłki pisarskiej.

Pozostałe dokumenty i dane zawarte w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2019 rok, przekazanym przez Spółkę w dniu 30 kwietnia 2020 roku, nie uległy zmianie.W związku z powyższym Spółka przekazuje w załączeniu punkt “9.14 Kredyty i pożyczki” oraz punkt “9.17 Pozostałe zobowiązania” w prawidłowym brzmieniu oraz przekaże ponownie skorygowany
skonsolidowany raport roczny za 2019 rok wraz ze wszystkimi załącznikami.

RB_10.2020_ZAL_1_PKT_9.14_PO_KOREKCIE.pdf
RB_10.2020_ZAL_2_PKT_9.17_PO_KOREKCIE.pdf

Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

SATIS_GROPUP_SKONSOLIDOWANE_PO_KOREKCIE.pdf
2019_SBR_SSF__GK_Satis_Group_S.A..pdf
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Satis_Group_SA_w_roku_2019.pdf
STANOWISKO_ZARZADU_I_RN_WS_OPINII_BIEGLEGO_REWIDENTA.pdf
OSWIADCZENIE_RN_do_raportu_za_2019_rok.pdf