My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Skonsolidowany raport roczny RS

Zarząd Satis Group S.A. _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu 30 kwietnia 2019 roku nie załączył do raportu rocznego za 2018 rok załącznika zawierającego ocenę Rady Nadzorczej Emitenta dotyczącą zgodności jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym, oraz stosownych oświadczeń Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta wynikających z § 70 pkt. 1 ust. 6, 7, 8 oraz § 71 pkt. 1 ust. 6, 7, 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim __Dz. U. z 2018 r. poz. 757__, a także stanowiska Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej Emitenta odnoszącego się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania z zastrzeżenia. Pozostałe dokumenty i dane zawarte w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym za 2018 rok, przekazanym przez Spółkę w dniu 30 kwietnia 2019 roku, nie uległy zmianie.W związku z powyższym Spółka przekazuje stosowne oświadczenia jako załącznik do niniejszego raportu oraz przekaże ponownie uzupełniony skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2018 rok wraz ze wszystkimi załącznikami.

 

Zal.1_Stanowisko_Zarzadu_z_Opinia_RN_do_opinii_audytora.pdf

Zal.2_Oswiadczenia_do_SF_2018_i_GK_SF_2018.pdf

Sprawozdanie_z_badania_rocznego_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego.pdf

Oswiadczenia_do_SF_2018_i_GK_SF_2018.pdf

Stanowisko_Zarzadu_z_Opinia_RN_do_opinii_audytora.pdf