Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SATIS GROUP S.A.

Zarząd spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286369, posiadającej REGON: 191845930 oraz NIP: 5832622565 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 398, 399 § 1, art. 402¹ oraz 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna (dalej: „Zgromadzenie”) na dzień 25 października 2018 roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w Hotel Puławska Residence przy ul. Puławskiej 361, 02-801 Warszawa, w Sali Omega.

  1. Załączniki:
   Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 25.10.2018 r.
   Uchwały podjęte podczas NWZ 25.10.2018 r.
   Żądanie zwołania NWZA od spółki United S.A.
   Informacja o ogólnej liczbie akcji na NWZA
   Pełnomocnictwo na NWZA

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SATIS GROUP S.A.

Zarząd spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286369, posiadającej REGON: 191845930 oraz NIP: 5832622565 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395, 399 § 1, art. 402¹ oraz 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna (dalej: „Zgromadzenie”) na dzień 7 listopada 2018 roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w Hotel Puławska Residence przy ul. Puławskiej 361, 02-801 Warszawa, w Sali Omega.

 1. Załączniki:
  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 07.11.2018 r. – zaktualizowane
  Projekty uchwał na ZWZA – zaktualizowane
  Żądanie uzupełnienia porządku obrad – United S.A.
  Żądanie uzupełnienia porządku obrad – NW.
  Informacja o ogólnej liczbie akcji na ZWZA
  Pełnomocnictwo na NWZA