Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

ZWZA w dniu 23 czerwca 2020 roku

 Zarząd spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286369, posiadającej REGON: 191845930 oraz NIP: 5832622565 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395, 399 § 1, art. 402¹ oraz 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna (dalej: „Zgromadzenie”) na dzień 23 czerwca 2020 roku, na godzinę 13:00, które odbędzie się w Hotel Puławska Residence przy ul. Puławskiej 361, 02-801 Warszawa, w Sali Omega.

Wzór pełnomocnictwa ZWZA_23.06.2020

Projekty uchwał – ZZW 23.06.2020

Ogłoszenie o ZWZ 23 06 2020

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Satis Group_23 06 2020

 

ZWZA w dniu 8 lipca 2019 roku – po przerwie w obradach

 

ZWZA w dniu 13 czerwca 2019 roku – przerwane

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się w dniu 13 czerwca 2019 r. podjęło uchwałę o przerwie w obradach. Zgodnie z uchwałą wznowienie obrad ZWZA nastąpiło w dniu 8 lipca 2019 roku, o godzinie 9:00 w Hotel Puławska Residence przy ul. Puławskiej 361, 02-801 Warszawa.