My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

50/2018 – Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji ugodowych

Zarząd SATIS GROUP S.A.z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 2 lutego 2018 r. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej – zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, a także dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

Treścią opóźnianej informacji poufnej było rozpoczęcie negocjacji ugodowych przez członków organów Emitenta wybranych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 14 czerwca 2017 r. oraz kontynuowanego w dniu 30 czerwca 2017 r., ze wszystkimi osobami i podmiotami, które na dzień rozpoczęcia ww. negocjacji formalnie sprzeciwiały się działaniom zainicjowanym podczas przedmiotowego zgromadzenia w sprawie zakończenia toczących się od 14 czerwca 2017 r. sporów związanych z wykonywaniem praw udziałowych z akcji Emitenta, składu organów Emitenta oraz funkcjonowaniem Walnego Zgromadzenia Emitenta.

Powód ujawnienia opóźnionej informacji poufnej:

Zarząd Emitenta podjął decyzję o opóźnianianiu informacji poufnej do dnia otrzymania odpisu postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie („Sąd Rejonowy”) o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w spółce pośrednio zależnej Emitenta – Satis GPS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Satis”) – jedynego cennego aktywa grupy kapitałowej Emitenta („Podwyższenie Kapitału”), zainicjowanego wnioskiem o wpis zmian w Rejestrze Przedsiębiorców KRS będącego konsekwencją zakończenia negocjacji ugodowych, zawarcia ugody, a także wyrażenia przez osoby biorące udział w negocjacjach ugodowych zgody na ujawnienie kluczowych informacji objętych treścią ugody („Strony Sporu”).

Jednakże w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym wiedzy o wydanym w dn. 27.11.2018 r. postanowieniu Sądu Rejonowego o zawieszeniu postępowania w sprawie z wniosku Satis o zmianę kapitału zakładowego Satis poprzez Podwyższenie Kapitału do czasu rozstrzygnięcia sprawy toczącej się przez Sądem Okręgowym w Warszawie z powództwa Tadeusza Lewkowicza o ustalenie nieistnienia uchwały nr 2/2017 Rady Nadzorczej Spółki z 14.06.2017 r. w sprawie powołania Prezesa Zarządu Emitenta oraz roszczenia o stwierdzenie nieważności uchwał nr 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 14.06.2017 r. oraz uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2017 r. (sygn. Spr. XVI GC 401/18) („sprawa XVI GC 401/18”) w opinii Zarządu Emitenta ustały przesłanki opóźniania informacji poufnej. Zarząd nie ma wiedzy, w jakim terminie sprawa XVI GC 401/18 wstrzymująca rejestrację w Sądzie Rejestrowym uchwały o podwyższeniu kapitału zostanie rostrzygnięta, a co za tym idzie, kiedy przedmiot Ugody zostanie zrealizowany. W związku z tym Emitent zdecydował o przekazaniu do wiadomości publicznej niniejszej informacji celem przedstawienia opinii publicznej pełnego zakresu informacji dotyczących Spółki.

Emitent informuje jednocześnie, że informacje poufne dotyczące: zakończenia negocjacji ugodowych i zawarcia ugody, zostaną przekazane przez Emitenta do wiadomości publicznej niezwłocznie w kolejnych raportach bieżących.

Przyczyny uzasadniające opóźnienie informacji poufnej:

W ocenie Emitenta niezwłoczne ujawnienie informacji dotyczących rozpoczęcia negocjacji ugodowych mogło naruszyć prawnie uzasadnione interesy Emitenta oraz zagrozić trwającym negocjacjom ugodowym i negatywnie wpłynąć na ich wynik, a w konsekwencji doprowadzić do eskalacji trwającego od czerwca 2017 r. sporu, co mogło doprowadzić do naruszenia interesów akcjonariuszy i niosło ze sobą negatywne skutki dla przedsiębiorstwa Emitenta.

W związku z powyższym opóźnienie przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej uzasadnione było koniecznością uprzedniego uzyskania odpisu postanowienia Sądu Rejonowego potwierdzającego rejestrację Podwyższenia Kapitału oraz tym samym spełnienie jednego z głównych warunków realizacji wynegocjowanych i uzgodnionych pomiędzy Stronami Sporu warunków ugody.

W obecnej sytuacji Emitenta, przesłanki dalszego opóźniania informacji poufnej się zdeaktualizowały. Akcjonariusz wciągający Spółkę w kolejny spór korporacyjny, o którym mowa powyżej, uzyskuje bezpośredni dostęp do informacji z dokumentów spółki składanych w sądzie. Dokumenty te dotyczą warunków i postanowień zawartej pomiędzy Stronami Sporu ugody.

Emitent wskazuje ponadto, że opóźnienie podania do wiadomości powyższej informacji nie wprowadza w błąd opinii publicznej oraz iż dokonał wszelkich czynności zmierzających do zapewnienia poufności przedmiotowej informacji.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenie MAR Emitent poinformuje w dniu dzisiejszym Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia niniejszej informacji poufnej, uzasadniając jednocześnie istnienie przesłanek opóźnienia ujawnienia informacji poufnej wskazanych w art. 17 ust. 4 Rozporządzenie MAR.