My Journal
Category

Raporty bieżące

Category

Utworzenie rezerwy w istotnej kwocie

Bieżący | ESPI | 10/2024 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka, “Emitent”_ niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w związku z: i. decyzją Komisji Nadzoru Finansowego _”KNF”_ o sygnaturze DPS-DPSZPO.456.35.2022.JK z dnia 01 grudnia 2023 roku o uchyleniu decyzji KNF o sygnaturze DPS.456.16.2019.AT z dnia 23 września 2022 roku i nałożeniu na

Więcej

Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej złożenia skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z 29.02.2024 r.

Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ przekazuje informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Zarząd Emitenta w dniu 08.04.2024 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR _”Informacja Poufna”_. Treść opóźnionej Informacji Poufnej: Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu 08.04.2024 r.

Więcej

Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej otrzymania postanowienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej dotyczące utrzymania w mocy postanowienia o oddaleniu zarzutów wobec postępowania egzekucyjnego

Bieżący | ESPI | 8/2024 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ przekazuje informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Zarząd Emitenta w dniu 10.03.2024 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR _”Informacja Poufna”_. Treść opóźnionej Informacji Poufnej: Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje,

Więcej

Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej złożenia skargi na decyzję ostateczną Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 24.10.2023 r.

Bieżący | ESPI | 7/2024 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ przekazuje informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Zarząd Emitenta w dniu 08.12.2023 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR _”Informacja Poufna”_. Treść opóźnionej Informacji Poufnej: Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje,

Więcej

Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej otrzymania tytułu wykonawczego i wszczęcia egzekucji przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w związku z decyzją Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Bieżący | ESPI | 6/2024 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ przekazuje informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Zarząd Emitenta w dniu 11.12.2023 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR _”Informacja Poufna”_. Treść opóźnionej Informacji Poufnej: Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_

Więcej

Złożenie skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego

Bieżący | ESPI | 5/2024 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu 8 marca 2024 r. złożył skargę na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 stycznia 2024 r. o utrzymaniu w mocy decyzji KNF z dnia 23 września 2022 roku o sygn. DPS.456.17.2019.AT, o której Emitent informował w

Więcej

Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu

Bieżący | ESPI | 4/2023 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu 6 marca 2024 roku złożył wniosek o dofinansowanie projektu “Opracowanie systemu AI2IoT Machine” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet I: Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza, Działanie 1.1: Badania, rozwój

Więcej

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym Emitenta

Bieżący | ESPI | 3/2024 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2022 z dnia 6 października 2022 roku _skorygowanego w dniu 18 października 2023 roku_ Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego _”KNF”_ z dnia 26 stycznia 2024 roku _”Decyzja KNF”_ o utrzymaniu w

Więcej

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Bieżący | ESPI | 2/2024 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_, działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ze

Więcej

Złożenie skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego

Bieżący | ESPI | 1/2024 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu 8 stycznia 2024 r. złożył skargę na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 1 grudnia 2023 r. o nałożeniu kar pieniężnych, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 20/2023 z 8 grudnia 2023 r.  

Więcej