My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Aktualizacja informacji na temat umowy pożyczki SATIS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI

Raport bieżący nr 42/2019

W nawiązaniu do raportów bieżących o numerach 11/2018, 53/2018, 4/2019 oraz 41/2019, zgodnie z zaleceniem Komisji Nadzory Finansowego Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu wartość wykorzystanej pożyczki od spółki Carom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”Carom”_ zawartej w dniu 24 lipca 2018 roku wynosi 920.144,18 zł _”Pożyczka”_.

Ponadto, Emitent w celu pozyskania środków na spłatę Pożyczki planował wyemitować nową serię akcji Emitenta _”Emisja”_, a środki ze sprzedaży nowowyemitowanych akcji Emitenta miały zostać w całości przeznaczone na spłatę Pożyczki. W tym celu Emitent zwrócił się do kilku domów maklerskich z zapytaniem o możliwości przeprowadzenia przez nie Emisji oraz o koszty jej przygotowania _”Domy Maklerskie”_. Z Domów Maklerskich, do których zwrócił się Emitent otrzymał odpowiedź odmowną. Jednym z najistotniejszych podawanych przez Domy Maklerskie powodów odmowy było ryzyko związane ze wstrzymaniem obrotu akcjami Emitenta, trwające postępowanie upadłościowe Emitenta oraz trwający w Spółce spór korporacyjny, a co za tym idzie potencjalne problemy w znalezieniu inwestorów chętnych do objęcia nowowyemitowanych akcji Emitenta.

W celu rozwiązania wskazanych powyżej istotnych ryzyk Zarząd Emitenta doprowadził do podpisania porozumień, o których Emitent informował raportami bieżącymi o numerach 34/2019 i 37/2019 oraz doprowadził do umorzenia postępowania upadłościowego Emitenta.

Obecnie działania Zarządu Emitenta skupione są wokół wznowienia obrotu akcjami Emitenta, co w Jego ocenie wpłynie pozytywnie na możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowania dla Emitenta.

Jednocześnie Emitent informuje, że w związku z brakiem Spłaty Pożyczki do dnia dzisiejszego Carom nie zwrócił Emitentowi jego akcji własnych, które stanowią zabezpieczenie Pożyczki.

W obliczu wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego wznowienia notowań, o którym Emitent poinformował raportem bieżącym o numerze 40/2019, Emitent przypomina, że zapisy Umowy Pożyczki z Carom wykluczają możliwość sprzedaży akcji stanowiących zabezpieczenie pożyczki a ich ewentualna sprzedaż wiązałaby się z uzyskaniem przez Emitenta prawa do kary umownej w wysokości 5.000.000 zł.