My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Aneks do umowy pożyczki oraz kontynuacja negocjacji dotyczących spłaty pożyczki

ESPI 4/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2018 oraz raportu bieżącego nr 53/2018 Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 31 stycznia 2019 roku podpisał aneks do zawartej w dniu 24 lipca 2018 roku umowy pożyczki ze spółką Carom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”Carom”_ _”Umowa Pożyczki”_ wydłużający termin wymagalności Umowy Pożyczki do dnia 31 marca 2019 roku _”Dzień Spłaty Pożyczki”_ _”Aneks 2″_.

Emitent przypomina, że Umowa Pożyczki została zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2018 roku _”Pierwotny Dzień Spłaty Pożyczki”_ a Emitent zobowiązał się do spłaty kwoty pożyczki wraz z odsetkami w wysokości 7% w skali roku naliczonymi za okres udzielenia Pożyczki _”Odsetki”_ do Pierwotnego Dnia Spłaty Pożyczki. Następnie w dniu 28 grudnia 2018 roku został podpisany Aneks 1 do Umowy Pożyczki przedłużający Pierwotny Termin spłaty Pożyczki do dnia 31 stycznia 2019 roku _”Drugi Termin Spłaty Pożyczki”_.

Jednocześnie Emitent informuje, że powodem podpisania Aneksu 2 są trwające negocjacje z Carom w przedmiocie całkowitej spłaty Umowy Pożyczki oraz w przedmiocie zabezpieczenia Umowy Pożyczki _”Negocjacje”_. Emitent planuje zakończenie Negocjacji w Dniu Spłaty Pożyczki.
O wyniku prowadzonych Negocjacji Emitent poinformuje stosownym raportem bieżącym.