My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Aneks do umowy pożyczki oraz rozpoczęcie negocjacji dotyczących spłaty pożyczki

ESPI 53/2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2018 Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 28 grudnia 2018 roku podpisał aneks do zawartej w dniu 24 lipca 2018 roku umowy pożyczki ze spółką Carom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”Carom”_ _”Umowa Pożyczki”_ wydłużający termin wymagalności Umowy Pożyczki o 1 _jeden_ miesiąc, tj. na dzień 31 stycznia 2019 roku _”Dzień Spłaty Pożyczki”_.

Emitent przypomina, że Umowa Pożyczki została zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2018 roku _”Pierwotny Dzień Spłaty Pożyczki”_ a Emitent zobowiązał się do spłaty kwoty pożyczki wraz z odsetkami w wysokości 7% w skali roku naliczonymi za okres udzielenia Pożyczki _”Odsetki”_ do Pierwornego Dnia Spłaty Pożyczki.

Jednocześnie Emitent informuje, że rozpoczął negocjacje z Carom w przedmiocie całkowitej spłaty Umowy Pożyczki _”Negocjacje”_. Negocjacje dotyczą zarówno określenia nowego terminu wymagalności Umowy Pożyczki jak i przedmiotu jej zabezpieczenia. Zakończenie Negocjacji nastąpi nie póżniej niż w Dniu Spłaty Pożyczki.

O wyniku prowadzonych Negocjacji Emitent poinformuje stosownym raportem bieżącym.