My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Archiwum raportów bieżących 2013

2013-12-23 21:10:10 Bieżący | 58/2013
Wykup obligacji serii A1
2013-12-17 14:39:52 Bieżący | 57/2013
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SMT S.A.
2013-12-03 17:32:55 Bieżący | 56/2013
Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii F
2013-11-29 20:16:37 Bieżący | 55/2013
Spłata zobowiązań umownych przez spółkę zależną i wygaśniecie poręczenia Emitenta
2013-11-21 17:02:57 Bieżący | 54/2013
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA SMT S.A. powyżej 10%
2013-11-13 17:56:03 Bieżący | 53/2012
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki SMT S.A.
2013-11-13 17:43:40 Bieżący | 52/2013
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMT S.A.
2013-11-06 18:40:40 Bieżący | 51/2013
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
2013-11-06 18:19:13 Bieżący | 50/2013
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu
2013-10-31 17:19:23 Bieżący | 49/2013
Zawarcie umowy potrącenia wzajemnych wierzytelności pomiędzy spółkami z grupy kapitałowej Emitenta
2013-10-29 18:09:43 Bieżący | 48/2013
Zawarcie umowy darowizny pomiędzy spółkami z grupy kapitałowej Emitenta
2013-10-29 08:14:58 Bieżący | 47/2013
Aktualizacja prognozy wyników skonsolidowanych SMT S.A.
2013-10-15 19:21:35 Bieżący | 46/2013
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SMT S.A.
2013-10-09 16:37:13 Bieżący | 45/2013
Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej
2013-10-03 09:56:43 Bieżący | 44/2013
Zawarcie umowy sprzedaży prawa ochronnego na znaki towarowe „SMT Software” oraz „SATIS”
2013-09-27 15:35:05 Bieżący | 43/2013
Rejestracja zmian w Statucie
2013-08-14 15:49:23 Bieżący | 41/2013
Korekta raportu bieżącego nr 41/2013
2013-08-09 16:49:32 Bieżący | 42/2013
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa SMT S.A.
2013-08-07 17:45:32 Bieżący | 41/2013
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Grupa SMT S.A.
2013-08-07 17:22:33 Bieżący | 40/2013
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa SMT S.A.
2013-08-06 12:56:32 Bieżący | 39/2013
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta
2013-07-12 17:03:33 Bieżący | 38/2013
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa SMT S.A.
2013-06-14 16:59:34 Bieżący | 37/2013
Zamówienie sprzętu IT przez spółkę zależną w związku z realizacja znaczącej umowyZamówienie sprzętu IT przez spółkę zależną w związku z realizacja znaczącej umowy
2013-06-07 22:02:49 Bieżący | 36/2013
Udzielenie poręczeń za spłatę kredytów udzielonych spółce zależnej
2013-06-07 21:54:19 Bieżący | 35/2013
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
2013-06-07 21:45:19 Bieżący | 34/2013
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną
2013-06-07 11:52:49 Bieżący | 33/2013
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa SMT S.A.
2013-06-06 17:01:19 Bieżący | 32/2013
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Grupa SMT S.A.
2013-06-06 16:46:21 Bieżący | 31/2013
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa SMT S.A.
2013-06-03 16:12:40 Bieżący | 30/2013
Rezygnacja Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej Emitenta
2013-05-10 13:45:08 Bieżący | 29/2013
Grupa SMT S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2013-04-11 14:53:00 Bieżący | 28/2013
Korekta raportu bieżącego nr 28/2013
2013-04-10 18:51:15 Bieżący | 28/2013
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 rok
2013-04-10 17:38:05 Bieżący | 27/2013
Publikacja prognoz wyników skonsolidowanych Grupa SMT S.A.
2013-04-08 20:32:40 Bieżący | 26/2013
Podjęcie uchwały o zamiarze publikowania prognoz wybranych skonsolidowanych wyników finansowych
2013-04-04 14:52:45 Bieżący | 25/2013
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A. poniżej 5%
2013-04-04 14:32:00 Bieżący | 24/2013
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A. poniżej 5%
2013-03-30 18:39:49 Bieżący | 23/2013
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
2013-03-30 09:01:49 Bieżący | 22/2013
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
2013-03-22 19:37:42 Bieżący | 21/2013
Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
2013-03-04 15:58:02 Bieżący | 20/2013
Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela
2013-02-28 16:11:48 Bieżący | 19/2013
Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii E
2013-02-28 13:41:48 Bieżący | 18/2013
Korekta raportu bieżącego nr 18/2013 – Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A. poniżej 10%.
2013-02-28 12:44:08 Bieżący | 18/2013
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A. poniżej 10%.
2013-02-27 16:21:23 Bieżący | 17/2013
Zmiana uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
2013-02-27 15:42:13 Bieżący | 16/2013
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A. poniżej 10%
2013-02-27 15:20:08 Bieżący | 15/2013
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A. poniżej 10%
2013-02-27 14:22:28 Bieżący | 14/2013
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A. poniżej 10%
2013-02-27 14:18:03 Bieżący | 13/2013
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A.
2013-02-27 14:01:43 Bieżący | 12/2013
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A. poniżej 5%
2013-02-22 15:32:14 Bieżący | 11/2013
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie
2013-02-22 09:33:48 Bieżący | 10/2013
Podjęcie decyzji o sprzedaży udziałów w spółce zależnej.
2013-02-19 13:42:42 Bieżący | 9/2013
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
2013-02-15 16:33:42 Bieżący | 8/2013
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
2013-02-15 14:58:42 Bieżący | 7/2013
Stanowisko Zarządu Spółki w przedmiocie artykułu o zamiarze sprzedaży udziałów w spółce zależnej
2013-02-06 17:02:07 Bieżący | 6/2013
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
2013-02-06 16:48:47 Bieżący | 5/2013
Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej
2013-01-31 10:59:42 Bieżący | 4/2013
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu
2013-01-30 10:59:12 Bieżący | 3/2013
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
2013-01-29 12:14:34 Bieżący | 2/2013
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku
2013-01-03 19:58:22 Bieżący | 1/2013
Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii D