My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym Emitenta

06-10-2022 | Raport bieżący | ESPI

Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu w dniu 23 września 2022 roku przez Komisje Nadzoru Finansowego _”KNF”_ decyzji w postępowaniu administracyjnym toczącym się wobec Emitenta _”Decyzja KNF”_ _”Postępowanie”_, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 25/2019, a także w raportach bieżących nr 51/2019 oraz 55/2019, o nałożeniu na Emitenta kar pieniężnych o łącznej wysokości 2.200.000,00 zł _”Kara”_.

Decyzja KNF nie jest ostateczna i Spółka zamierza wnieść odwołanie do KNF w postaci wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, domagając się uchylenia skarżonej decyzji i umorzenia postępowania.

Ponadto, Emitent zaznacza, że zdarzenia objęte Postępowaniem jak również wszczęcie Postępowania zakończonego Decyzją KNF miały miejsce przed rozpoczęciem przyspieszonego postępowania układowego, w związku z tym ewentualna Kara zostanie objęta układem zatwierdzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w dniu 10 marca 2020 roku _raport bieżący nr 6/2020_.