My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Doręczenie postanowienia sądu w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia spółki zależnej Emitenta

Bieżący | ESPI | 48/2021

 

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 4/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku, nr 36/2021 z dnia 1 września 2021 oraz nr 47/2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku Zarząd SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 10 grudnia 2021 roku powziął informację o doręczeniu do pełnomocnika spółki zależnej Emitenta – Software Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”Software Services”, “Powódka”_ – odpisu wydanego w dniu 1 grudnia 2021 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XV Wydział Gospodarczy _”Sąd”_ w sprawie o sygn. akt XV GC 2956/21, z powództwa spółki Software Services przeciwko spółce Satis GPS sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie _”Satis GPS”_ oraz Panu Danielowi Kaczmarkowi o ustalenie na podstawie art. 189 KPC istnienia stosunku prawnego łączącego Satis GPS z Software Services jako wspólnika Satis GPS uprawnionego z 500 udziałów w Satis GPS stanowiących 50% udziałów w kapitale zakładowym Satis GPS _”Udziały”_ postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia Powódki _”Postanowienie”_.

 

Wydając Postanowienie Sąd uznał za uprawdopodobnione zarówno roszczenie Powoda o ustalenie, że Software Services jest wspólnikiem Satis GPS, jak i istnienie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. W konsekwencji Sąd m.in. zakazał Danielowi Kaczmarkowi wykonywania praw korporacyjnych inkorporowanych w Udziałach Satis GPS, przenoszenia lub obciążania pod jakimkolwiek tytułem prawnym Udziałów Satis GPS.
Postanowienie zostało opatrzone wzmianką o wykonalności.