My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Raport bieżący nr 3/2020

Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_, działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ze zmianami _”Rozporządzenie”_, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

1. Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2019 rok – 30.04.2020 roku,
2. Skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku – 29.05.2020 roku,
3. Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 roku – 30.09.2020 roku,
4. Skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku – 27.11.2020 roku.

Jednocześnie Emitent oświadcza, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 r. oraz II kwartał 2020 r., a także informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, w skonsolidowanych raportach kwartalnych zostaną zamieszczone kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe, natomiast skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu lub opinią o badanym sprawozdaniu finansowym. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.