My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

ESPI | 2/2023

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_, działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ze zmianami _”Rozporządzenie”_, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:
1. Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2022 rok – 28.04.2023 roku,
2. Skonsolidowany raport za I kwartał 2023 roku – 25.05.2023 roku,
3. Skonsolidowany raport za I półrocze 2023 roku – 26.09.2023 roku,
4. Skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku – 28.11.2023 roku.

Jednocześnie, Emitent informuje, że na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2023 roku.

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych i raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.