My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Informacja dotycząca udziałów w spółce zależnej

Raport bieżący nr 8/2019

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje o próbie przejęcia majątku Emitenta w postaci udziałów w spółce Satis GPS Sp. z o.o. Do próby tej doszło poprzez działania zmierzające do zmiany składu Zarządu Software Services sp. z o.o. przez osoby, z którymi spółka podpisała ugodę, o której informowała w raporcie bieżącym nr 51/2018 z 05.12.2018 r. Ostatecznie próby te przybrały formę oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży udziałów SATIS GPS sp. z o.o. przez spółkę Holding Inwestycyjny Akesto sp. z o.o.

Emitent informuje, że powyższe próby przejęcia majątku Emitenta są nieskuteczne i nie mają wpływu na fakt przynależności spółki Satis GPS Sp. z o.o. do grupy kapitałowej Emitenta. Emitent informuje, że po uzyskaniu informacji o pierwszych przejawach działań zmierzających do przejęcia jego majątku podjął wszelkie niezbędne czynności, zmierzające do ochrony swoich praw oraz interesu własnego
i swoich akcjonariuszy.