My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

25/2018 – Informacja o postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie

Zarząd spółki Satis Group S.A. _dawniej iAlbatros Group S.A._ z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki z dnia 16/2018 r. z dnia 27.07.2018 r. oraz w wykonaniu zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego, wyjaśnia, iż w dniu 18.07.2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie o zabezpieczeniu _”Postanowienie”_ w sprawie z wniosku akcjonariusza Spółki Pana Tadeusza Lewkowicza.

W ramach Postanowienia sąd zabezpieczył roszczenie o ustalenie nieistnienia uchwały nr 2/2017 Rady Nadzorczej Spółki z 14.06.2017 r. w sprawie powołania Prezesa Zarządu Emitenta oraz roszczenia o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 14.06.2017 r.:
– nr 6 w przedmiocie odwołania Pana Tomasza Krześniaka z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej,
– nr 9 w przedmiocie powołania Pana Przemysława Marczaka do pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej,
– nr 10 w przedmiocie powołania Pana Bartosza Boszko do pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej,
– nr 11 w przedmiocie powołania Pana Cezarego Jasińskiego do pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej, – nr 12 w przedmiocie powołania Pana Ernesta Bednarowicza do pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej, – nr 13 w przedmiocie powołania Pana Przemysława Romanowicza do pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej,
– nr 17 w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 30 czerwca 2017 r.
oraz uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2017 r. w sprawie potwierdzenia, że od dnia 14.06.2017 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą wyłącznie następujące osoby: Przemysław Marczak, Bartosz Boszko, Cezary Jasiński, Ernest Bednarowicz i Przemysław Romanowicz. Jako sposób zabezpieczenia w Postanowieniu sąd wskazał wstrzymanie wykonania wyżej wymienionych uchwał do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.

Postanowienie jest nieprawomocne i do dnia dzisiejszego Spółce nie został doręczony przez Sąd Okręgowy w Warszawie odpis Postanowienia. Nie czekając na oficjalne doręczenie Postanowienia Spółka zaskarżyła je, o czym informowała w raporcie bieżącym nr 24/2018 z dnia 20.08.2018 r.

Zarząd Emitenta wskazuje, że Postanowienie nie dotyczy uchwały, która stanowi aktualną podstawę mandatu Prezesa Zarządu Emitenta Sławomira Karaszewskiego i nie ma wpływu na reprezentację Emitenta. W związku z tym wszystkie czynności dokonane za Spółkę przez Prezesa Zarządu Emitenta Sławomira Karaszewskiego po wydaniu Postanowienia są skuteczne. Natomiast Rada Nadzorcza Emitenta, na skutek złożenia rezygnacji przez 5 członków tego organu, o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 17/2018 z dnia 30.07.2018 r., nr 19/2018 z dnia 04.08.2018 r. oraz nr 23/2018 z dnia 14.08.2018 r. nie może działać, dlatego Postanowienie nie wpływa na działalność tego organu.