My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

16/2018 – Informacja o postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie

Zarząd spółki Satis Group S.A. _dawniej iAlbatros Group S.A._ z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że otrzymał wiadomość mailową zawierającą dokument o brzmieniu wskazującym, iż może on prezentować treść postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.07.2018 r. wydanego w sprawie z powództwa Tadeusza Lewkowicza przeciwko Spółce _”Postanowienie”_. Otrzymany przez Emitenta dokument elektroniczny nie zawiera podpisów ani pieczątek sądu, jak również nie posiada żadnej formalnej adnotacji wskazującej na jego pochodzenie. Do czasu publikacji tego raportu Spółce nie udało się zweryfikować informacji o wydaniu Postanowienia, ani jego treści.

Z otrzymanego dokumentu mającego zawierać Postanowienie wynika, że Sąd Okręgowy w Warszawie udzielił Tadeuszowi Lewkowiczowi zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieistnienia uchwały nr 2/2017 Rady Nadzorczej Spółki z 14.06.2017 r. w sprawie powołania Prezesa Zarządu Emitenta oraz roszczenia o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17 z dnia 14.06.2017 r. oraz uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2017 r. poprzez wstrzymanie wykonania wyżej wymienionych uchwał do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.

Spółka informuję, że Postanowienie nie dotyczy uchwały, która stanowi aktualną podstawę mandatu Prezesa Zarządu Emitenta i nie ma wpływu na reprezentację Emitenta.

W przypadku potwierdzenia faktu istnienia Postanowienia o przywołanej wyżej treści Spółka podejmie wszelkie działania zmierzające do ochrony uzasadnionych interesów Emitenta.