My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

5/2018 – Informacja o trwającym audycie oraz publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2018 z dn. 14 kwietnia 2018 r. Zarząd spółki Satis Group S.A. _dawniej iAlbatros Group S.A._ z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że obecnie w Spółce trwa audyt śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta sporządzonych na dzień 30 czerwca 2017 roku, badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2017 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2017.

W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, że w kolejnym raporcie bieżącym zostanie opublikowany harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku. Jednocześnie w nawiązaniu do raportu biężącego nr 4/2017 z dn. 30 stycznia 2017 roku Zarząd zobowiazuje się do publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku do dnia 11 czerwca 2018 roku.

Opóźnienie w przekazywaniu raportów okresowych wynika z wcześniejszego braku dostępu do dokumentacji Spółki oraz dostępu do ESPI.