My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Informacja o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego

Raport bieżący nr 7/2019

Zarząd Spółki _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 2 kwietnia 2019 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy
w przedmiocie zabezpieczenia majątku dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Katarzyny Uszak.

Z otrzymanego postanowienia wynika, że wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki został złożony przez panią Katarzynę Garecką w dniu 18 grudnia 2018 r. w związku z brakiem zapłaty kwoty ekwiwalentu urlopowego w wysokości 7.290,44 zł.

We wniosku tym pani Katarzyna Garecka podaje szereg nieprawdziwych informacji dotyczących stanu majątkowego spółki, które mają za zadanie wprowadzenie Sądu w błąd. W opinii Zarządu wniosek ten został złożony w złej wierze mając przede wszystkim za zadanie naruszenie dobrego imienia Spółki oraz jej Zarządu i Prokurenta. Zarząd przedstawi Sądowi dowody na potwierdzenie tych twierdzeń.

Zarząd Spółki informuje, że zwrócił się do Pani Katarzyny Gareckiej z żądaniem natychmiastowego cofnięcia wniosku o ogłoszenie upadłości albowiem na dzień odebrania postanowienia Spółka nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań wobec Katarzyny Gareckiej _zobowiązanie zostało uregulowane_. Jeżeli wniosek ten nie zostanie cofnięty w terminie 3 dni Zarząd zastrzegł sobie możliwość dochodzenia od pani Katarzyny Gareckiej pokrycia wszystkich kosztów obsługi prawnej oraz odszkodowania w kwocie min. 1 mln złotych za straty wizerunkowe w związku ze złożonym przez nią wnioskiem.