My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Informacja o zawiadomieniu KNF o próbach pozbawienia Emitenta majątku

Raport bieżący nr 10/2019

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym przedstawił Komisji Nadzoru Finansowego informację o działaniach podejmowanych przez osoby naruszające postanowienia ugody z dnia 22.02.2018 r. _”Ugoda”_, o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 51/2018 z 05.12.2018 r. Działania te mają na celu bezprawne wyprowadzenie majątku Emitenta, w postaci 100% udziałów w spółce Satis GPS sp. z o.o.

Zarząd Emitenta zwrócił się również do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
o przystąpienie do postępowania sądowego, mającego za przedmiot ujawnienie skutków bezprawnych działań, zmierzających do przejęcia 100% udziałów w spółce Satis GPS sp. z o.o.

W oparciu o posiadaną wiedzę dotyczącą naruszeń Ugody oraz próbach pozbawienia Emitenta majątku, Zarząd Emitenta uważa za zasadne podjęcie dalszych czynności cywilnych i karnych przeciwko osobom odpowiedzialnym za te działania. Czynności te mają na celu ochronę majątku Emitenta jak również doprowadzenie do zwrotu podstępnie wyprowadzonych składników majątku będących
w posiadaniu Spółki na dzień 14 czerwca 2017 r.