Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii H

Bieżący | ESPI | 6/2023

Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_, w nawiązaniu do raportów bieżących: nr 27/2022 z dnia 11 lipca 2022 r., nr 3/2023 z dnia 1 marca 2023 r., nr 4/2023 z dnia 2 marca 2023 r. oraz nr 5/2023 z dnia 9 marca 2023 r. przedstawia informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda, obejmowanych w drodze subskrypcji prywatnej:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
02.03.2023-09.03.2023 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:
Z uwagi na fakt, iż Akcje Serii H zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 KSH.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
2.327.055 sztuk akcji serii H.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
2.327.055 sztuk akcji serii H.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Z uwagi na fakt, iż akcje serii H zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 KSH. W ramach subskrypcji objętych zostało 2.327.055 akcji serii H.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane _nabywane_:
0,60 zł za każdą akcję serii H.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją:
Akcje Serii H zostały zaoferowane przez Zarząd Spółki w trybie subskrypcji prywatnej 9 inwestorom.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Umowa objęcia Akcji serii H została zawarta z 1 inwestorem.

10. Nazwa _firma_ subemitentów:
Nie dotyczy

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:
1 396 233,00 zł

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty –

a. przygotowania i przeprowadzenia oferty: 54 561,22 zł
b. wynagrodzenia subemitentów: nie wystąpiły
c. sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie wystąpiły
d. promocji oferty: nie wystąpiły
– wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta;
Wymienione koszty zostaną rozliczone przez Spółkę jako koszty działalności niestanowiące podatkowych kosztów uzyskania przychodu.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:
Średni koszt subskrypcji przypadający na 1 akcję wyniósł 0,02 zł

14. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:
Wszystkie Akcje serii H zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.