My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Korekta raportu bieżącego ESPI nr 36/2022 – Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym Emitenta

Raport bieżący 36/2022

Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ wykonując zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego _”KNF”_ dokonuje niniejszym korekty raportu bieżącego ESPI nr 36/2022 z dnia 6 października 2022 roku _”Raport”_, w ten sposób, że usuwa fragment treści raportu odnoszący się do objęcia ewentualnej kary pieniężnej wynikającej z decyzji KNF wydanych w dniu 23 września 2022 roku w postępowaniu administracyjnym toczącym się wobec Emitenta _”Kara”__”Decyzje KNF”__”Postępowanie”_ układem zatwierdzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w dniu 10 marca 2020 roku _raport bieżący nr 6/2020_ _”Układ”_.

Treść raportu bieżącego po dokonanej korekcie jest następująca:
“Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu w dniu 23 września 2022 roku przez Komisje Nadzoru Finansowego _”KNF”_ decyzji w postępowaniu administracyjnym toczącym się wobec Emitenta _”Decyzja KNF”_ _”Postępowanie”_, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 25/2019, a także w raportach bieżących nr 51/2019 oraz 55/2019, o nałożeniu na Emitenta kar pieniężnych o łącznej wysokości 2.200.000,00 zł _”Kara”_.
Decyzja KNF nie jest ostateczna i Spółka zamierza wnieść odwołanie do KNF w postaci wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, domagając się uchylenia skarżonej decyzji i umorzenia postępowania.”

Jednocześnie Emitent informuje, że korekta Raportu została dokonana w wyniku daleko idącej ostrożności Emitenta i nie jest ona potwierdzeniem przez Spółkę opinii KNF w sprawie objęcia Kary Układem, potencjalna ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należeć do sądu.
Ponadto, należy podkreślić, że w związku ze zdarzeniami, o których mowa raportach bieżących nr 1/2022 z dnia 10 stycznia 2022 roku, 6/2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku, 17/2022 z dnia 10 maja 2022 roku, Decyzje KNF powinny zostać w opinii Emitenta uchylone a Postępowanie umorzone.