Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

6/2018/K – Korekta raportu bieżącego Z Harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd spółki Satis Group S.A. _dawniej iAlbatros Group S.A._ z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ przekazuje do publicznej informacji korektę raportu nr 6/2018 z dn. 5 czerwca 2018 roku w sprawie terminów przekazywania przez Spółkę do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2018 roku. Treść w/w raportu bieżącego po korekcie powinna brzmieć nastepująco:

“Zarząd spółki Satis Group S.A. _dawniej iAlbatros Group S.A._ z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_, działając na podstawie § 79 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ze zmianami _”Rozporządzenie”_, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

1. Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2017 rok – 30.06.2018 roku,
2. Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku – 01.08.2018 roku,
3. Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku – 01.10.2018 roku,
4. Skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku – 29.11.2018 roku.

Jednocześnie Emitent oświadcza, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r. oraz II kwartał 2018 r., a także informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, w skonsolidowanych raportach kwartalnych zostaną zamieszczone kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe, natomiast skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu lub opinią o badanym sprawozdaniu finansowym. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.”