My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok

Bieżący 10/2020

Zarząd Satis Group S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”, “Emitent”_ przekazuje do wiadomości korektę skonsolidowanego raportu za 2019 roku opublikowanego przez Spółkę w dniu 30 kwietnia 2020 roku. Korekta wynika ze zidentyfikowania w opublikowanym skonsolidowanym raporcie rocznym za 2019 rok błędnej prezentacji punktu “9.14 Kredyty i pożyczki” oraz punktu “9.17 Pozostałe zobowiązania”.

W punkcie “9.14 Kredyty i pożyczki” korekcie podlega prezentacja kredytów i pożyczek z podziałem na długoterminowe i krótkoterminowe. Wszystkie kredyty i pożyczki stanowią zobowiązania krótkoterminowe, które łącznie opiewają na kwotę 188 tys. zł.

W punkcie “9.17 Pozostałe zobowiązania” korekcie podlega nazwa wiersza “Zobowiązania wekslowe”. Prawidłowa nazwa wiersza to “Zobowiązania w restrukturyzacji”. Niniejszy błąd wynika z oczywistej omyłki pisarskiej.

Punkty “9.14 Kredyty i pożyczki” oraz “9.17 Pozostałe zobowiązania” w prawidłowym brzmieniu zaprezentowane są w załącznikach do niniejszego raportu.

Pozostałe dokumenty i dane zawarte w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2019 rok, przekazanym przez Spółkę w dniu 30 kwietnia 2020 roku, nie uległy zmianie.

Wyżej wymienione zmiany nie mają także wpływu na wynik z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Emitent dokona niezwłocznej korekty skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok zamieszczając w nim prawidłowe dane, a skorygowany skonsolidowany raport roczny za 2019 rok przekaże niezwłocznie w odrębnym komunikacie.

Załączniki:

RB_10.2020_ZAL_1_PKT_9.14_PO_KOREKCIE.pdf
RB_10.2020_ZAL_2_PKT_9.17_PO_KOREKCIE.pdf