My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Korekta skróconego skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2020 roku

Bieżący | ESPI | 32/2020

Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości: korektę skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 roku opublikowanego przez Spółkę w dniu 1 października 2020 roku _”Raport”_ oraz korektę sprawozdania z działalności Emitenta za I półrocze 2020 roku _”Sprawozdanie z Działalności”_.

Emitent informuje, iż dokonanie przedmiotowych korekt było spowodowane wyłącznie przekazaniem Spółce w dniu dzisiejszym, przez firmę audytorską informacji o konieczności dokonania przez Spółkę stosownych korekt danych porównawczych za 2019 rok.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż dokonane zmiany zarówno w Raporcie jak i Sprawozdaniu z Działalności mają wyłącznie kosmetyczny charakter, tj. wynikają z różnic w zaokrągleniach poszczególnych wartości pomiędzy danymi opublikowanymi w dniu 30 września 2019 roku w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2019 roku, a danymi porównawczymi za 2019 rok w Raporcie. Wobec powyższego Emitent wskazuje, że dokonane korekty nie mają wpływu na: wynik finansowy Spółki w roku 2019 i w kolejnych okresach, ocenę sytuacji finansowej Emitenta ani na żadne dane i parametry zawarte w Raporcie i Sprawozdaniu z Działalności.

Ponadto, Emitent informuje, że nie załączył do Raportu załącznika zawierającego Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 roku ze względu na wydanie i przekazanie Spółce przez biegłego tejże opinii dopiero w dniu dzisiejszym.

Zarząd Emitenta zapewnia, iż opisane zdarzenia ma charakter incydentalny oraz zobowiązuje się do prowadzenia dalszej sumiennej polityki informacyjnej, a także deklaruje dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się przyszłości.

Skorygowany Raport, skorygowane Sprawozdanie z Działalności oraz Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 roku stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Emitent dokona niezwłocznej korekty skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

RAPORT_Q22020_po_korekcie.pdf

Satis_Group_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_I_Polrocze_2020_po_korekcie.pdf

2020_Satis_Group_PB_RBR_SSF.pdf