My Journal
Category

Bez kategorii

Category

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bieżący | ESPI | 14/2024 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 czerwca 2024 roku, na godzinę 12:30, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego

Więcej

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Bieżący | ESPI | 16/2023 Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2023 roku _”ZWZ”_: Spółka Polish American Investment Fund LLC z siedzibą w Delaware, Wilmington: Liczba akcji zarejestrowanych na

Więcej

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bieżący | ESPI | 15/2023 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 28 czerwca 2023 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _”ZWZ”_. W załączniku nr 1 do niniejszego raportu Emitent przekazuje treść uchwał podjętych na ZWZ. Zal.1_TRESC_UCHWAL_PODJETYCH_NA_ZWZ_28.06.2023_SATIS_GROUP.pdf

Więcej

Warunkowa rejestracja akcji serii H Spółki w KDPW

Bieżący | ESPI | 11/2023 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 24 kwietnia 2023 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o warunkowej rejestracji 2.327.055 akcji zwykłych na okaziciela serii H Emitenta _”Akcje”_ w depozycie papierów wartościowych, pod kodem ISIN PLADVPL00029. Warunkiem rejestracji Akcji w depozycie

Więcej

Zawarcie umowy objęcia akcji oraz zgromadzenie wpłat na akcje serii H

Bieżący | ESPI | 5/2023 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2022 z dnia 11 lipca 2022 r., raportu bieżącego nr 3 z dnia 1 marca 2023 r. oraz raportu bieżącego nr 4 z dnia 2 marca 2023 r., informuje, że Spółka zawarła z podmiotem

Więcej

Zmiana adresu siedziby Spółki

01-09-2022 13:20:03 | Bieżący | ESPI Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, iż uchwałą Zarządu z dnia 1 września 2022 roku zmieniony został adres siedziby Spółki. Nowy adres Emitenta jest następujący: ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa. Wskazany powyżej adres jest również nowym adresem Emitenta do korespondencji.

Więcej

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej otrzymania Zawiadomienia z Prokuratury Okręgowej w Warszawie o wszczęciu śledztwa dot. wyrządzenia Emitentowi szkody majątkowej w wielkich rozmiarach

Bieżący | ESPI | 17/2022 Zarząd SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ przekazuje do wiadomości publicznej informację poufną _”Informacja Poufna”_ – której przekazanie zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w

Więcej

Rozpoczęcie przez Emitenta procesu przeglądu opcji strategicznych

Raport Bieżący | ESPI | 5/2022 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że rozpoczął proces przeglądu opcji strategicznych związanych z działalnością biznesową grupy kapitałowej Emitenta _”Przegląd Opcji”_ oraz analizę rynku polskiego i zagranicznego. W ramach Przeglądu Opcji Emitent zamierza przeanalizować różne możliwości rozwoju grupy kapitałowej Emitenta, w zależności od uwarunkowań

Więcej

Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczeń woli objętych ugodą z 22.02.2018 r.

Bieżący | ESPI | 2/2022 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu 10 stycznia 2021 roku Spółka złożyła stronom ugody z dnia 22 lutego 2018 roku, o której Emitent informował w raportach bieżących nr 51/2018 z dn. 5 grudnia 2018 roku oraz nr 16/2019 z dnia 4

Więcej

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zwiększenie stanu posiadania

Bieżący | ESPI | 29/2021 Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Spółka”_ informuje, iż otrzymał zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 10% głosów o co najmniej 2% głosów przez spółkę Polish American Investment Fund LLC. Treść zawiadomienia w załączeniu. PAIF_-_nabycie_akcji_STS_11.06.2021.pdf

Więcej