My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Naruszenie Ugody i uzyskanie przez Emitenta roszczeń o zapłatę kar umownych

Raport bieżący nr 9/2019

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że uzyskał informacje świadczące o naruszeniu ugody z dnia 22.02.2018 r., o której zawarciu informował w raporcie bieżącym nr 51/2018 z 05.12.2018 r. _”Ugoda”_. Roszczenia o zapłatę kar umownych przysługujące z tego tytułu jednej ze stron Ugody, tj. Janowi Karaszewskiemu, zostały przez niego przekazane na rzecz Emitenta.

Łączna wysokość wierzytelności z tytułu kar umownych uzyskanych przez Emitenta wynosi 15.000.000 zł. Środki, które Emitent otrzyma z tytułu kar umownych, Emitent zamierza przeznaczyć na spłatę pożyczki wobec ETIN SAS oraz na rozwój spółki zależnej Satis GPS Sp. z o.o.