My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

24/2018 – Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostały zwołane na dzień 27.08.2018 r.

Zarząd spółki Satis Group S.A. _dawniej iAlbatros Group S.A._ z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 27.08.2018 r. na godzinę 11:00, o którym Zarząd Emitenta informował raportem bieżącym nr 15/2018 z 26.07.2018 r. oraz o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 27.08.2018 r. na godzinę 13:00, o którym Zarząd Emitenta informował raportem bieżącym nr 18/2018 z 01.08.2018 r.

Odwołanie ww. Walnych Zgromadzeń jest spowodowane toczącym się postępowaniem z powództwa Tadeusza Lewkowicza przeciwko Spółce i wydanym w nim postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2018 z 27.07.2018 r. W ocenie Zarządu Emitenta roszczenia Tadeusza Lewkowicza są bezzasadne i Spółka zaskarżyła postanowienie o udzieleniu mu zabezpieczenia. Jednak do czasu rozpoznania zażalenia Spółka jest narażona na to, że działania Tadeusza Lewkowicza będą wykorzystywane do kierowania przeciwko niej kolejnych bezpodstawnych roszczeń i wikłania jej w postępowania sądowe. Każde z takich postępowań generuje po stronie Spółki znaczne koszty i stanowi istotne obciążenie dla jej wyniku finansowego, co obrazują informacje zawarte w Skróconym skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2018 r. Z uwagi na to, w celu ochrony uzasadnionego interesu Spółki, Zarząd Emitenta zdecydował o odwołaniu Walnych Zgromadzeń zwołanych na dzień 27.08.2018 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, że podejmie starania w celu niezwłocznego zwołania nowego Walnego Zgromadzenia, jak tylko ustaną przyczyny, uzasadniające odwołanie Walnych Zgromadzeń zwołanych na 27.08.2018 r.