My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki

Bieżący | ESPI | 43/2021

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 30 września 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu z Zarządu Spółki Pana Marcina Hańczaruka pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki _”Uchwała 1″_, Uchwała 1 weszła w życie z dniem podjęcia oraz nie zawiera przyczyn odwołania.
Następnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu Spółki Pana Jana Karaszewskiego i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki _”Uchwała 2″_. Uchwała 2 wchodzi w życie z dniem 1 października 2021.
Życiorys Pana Jana Karaszewskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Zgodnie z przekazanym oświadczeniem, Pan Jan Karaszewski nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Jan_Karaszewski_zyciorys.pdf