My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Otrzymanie wezwania do zapłaty od Grzegorza Kiczmachowskiego i Szymona Pury

Bieżący | ESPI | 15/2022

W nawiązaniu raportu bieżącego nr 9/2022 z dnia 3 lutego 2022 roku Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje o otrzymaniu od Grzegorza Kiczmachowskiego i Szymona Pury _”Wzywający”_ wezwania do zapłaty kary umownej oraz do zwolnienia każdego z Wzywających z roszczeń w kwocie 18 504 942,59 zł, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2022 z dnia 16 lutego 2022 roku _”Odszkodowanie”_.
Wezwanie jest bezzasadne i Emitent ocenia je jako próbę wymuszenia rezygnacji z roszczenia o Odszkodowanie. Emitent informuję, że nie podda się szantażowi.
Wzywający opierają wezwanie na porozumieniu z 5 października 2018 roku _”Porozumienie”_ dotyczącym roszczeń z ugody zawartej m.in. z Wzywającymi w dniu 22 lutego 2018 roku _informację o ugodzie Emitent przekazał raportem bieżącym nr 51/2018 w dniu 5 grudnia 2018 roku__”Ugoda”_, które zostało zawarte, w celu umożliwienia Grzegorzowi Kiczmachowskiemu i Szymonowi Purze zaskarżenia rzekomych uchwał podjętych w dniu 27 sierpnia 2018 roku na chodniku przed biurem Spółki, o którym mowa w pkt 2 poniżej.
Tymczasem, z aktualnie posiadanych przez Zarząd Emitenta informacji i dokumentów wynika, że Wzywający posługując się innymi osobami, już w marcu 2018 roku, czyli zaraz po podpisaniu Ugody, podjęli działania łamiące jej zapisy oraz działali na niekorzyść Spółki próbując m.in. podważyć wybór jej organów. Do niniejszych działań należą:
1. Zakup akcji Spółki od Tadeusza Lewkowicza przez osobę powiązaną z Szymonem Purą i w ten sposób uzyskanie od niego pełnomocnictwa, które posłużyło do zaskarżenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta oraz Rady Nadzorczej Emitenta z 14 czerwca 2017 roku _o tym postępowaniu Emitent informował m.in. w raporcie bieżącym nr 2/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku_,
2. Zainspirowanie próby przeprowadzenia w dniu 27 sierpnia 2018 roku na chodniku pod siedzibą Spółki odwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia _”Odwołane NWZ”_ i próby podjęcia na nim uchwał w przedmiocie zmian w organach Emitenta. Do tego celu: zlecili Tomaszowi Krześniakowi stawienie się na chodniku przed biurem Spółki w celu otwarcia Odwołanego NWZ oraz zlecili notariuszowi Jakubowi Kulczyckiemu protokołowanie spotkania na chodniku, jako Odwołanego NWZ _Należy zaznaczyć, że rzekome uchwały, podjęte na Odwołanym NWZ, zostały prawomocnie uznane za nieistniejące przez Sąd Okręgowy w Warszawie_.
W świetle aktualnie posiadanej wiedzy Zarząd Emitenta dostrzega, że wszystkie te czynności Szymona Pury i Grzegorza Kiczmachowskiego zmierzały do ukrycia ich działań dotyczących uzyskania kosztem Emitenta korzyści w kwocie 18 504 942,59 zł.