My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Otrzymanie żądania zapłaty odszkodowania za naruszenie reprezentacji, oszustwo i niesprawiedliwe traktowanie wierzyciela

Bieżący | ESPI | 17/2024

Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki Polish American Investment Fund LLC _”PAIF”_ wezwanie do zapłaty odszkodowania w kwocie 263.633.629,97 PLN. Podstawą wezwania są zarzuty PAIF dotyczące tego, że działania Spółki stanowią naruszenie gwarancji udzielonych wierzycielom głosującym nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym, a także mogą wyczerpywać znamiona oszustwa i działania na szkodę interesów wierzycieli.

PAIF twierdzi, że poniósł szkodę, ponieważ nie głosowałby za układem, gdyby wiedział, że Spółka posiada inne istniejące lub warunkowe zobowiązania, które nie zostały objęte układem, lub że Spółka zamierza traktować swoich wierzycieli niesprawiedliwie, zmniejszając zobowiązania tylko niektórych wierzycieli, a innych spłacając w całości. PAIF żąda wypłaty odszkodowania stanowiącego różnicę pomiędzy wartością jego wierzytelności objętej układem a kwotą, którą otrzymał w ramach zaspokojenia na podstawie układu.

Zarząd Spółki analizuje wezwanie i podejmie odpowiednie kroki prawne z nim związane, w celu obrony interesów Spółki oraz jej akcjonariuszy.