My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego wobec Emitenta

Raport bieżący nr 31/2019

Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o tym, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w dniu 08.07.2019 r. wydał postanowienie o otwarciu wobec Emitenta przyśpieszonego postępowania układowego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne _t.j. Dz.U. z 2019, poz. 243_.
W postanowieniu sąd:
1. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio,
2. ustanowił jako nadzorcę dla Emitenta – PMR Restrukturyzacje S.A. w Warszawie,
3. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, zaś otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego.

W związku z otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego Zarząd Emitenta zamierza podejmować dalsze czynności, które będą zmierzać do poprawy sytuacji ekonomicznej Spółki i restrukturyzacji jej zadłużenia przy jednoczesnym korzystaniu z ochrony przed egzekucją, jaka jest przewidziana w przepisach ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne _t.j. Dz.U. z 2019, poz. 243_.

Powyższa informacja poufna stanowi etap procesu _w rozumieniu art. 17 ust. 4 akapit drugi Rozporządzenia nr 596/2014_ wszczęcia restrukturyzacji Emitenta na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne, obejmującego: a_ podjęcie decyzji o przystąpieniu do sporządzenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, b_ złożenie wniosku do sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego c_ otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego przez sąd. Opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości objęte zostały etapy a_ i b_ powyżej. Informacje te zostały ujawnione w raportach bieżących nr 29/2019 i 30/2019 z dnia 18.07.2019 r.