My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Podjęcie przez Zarząd działań zmierzających do wyjaśnienia przyczyn dokonanych przez sąd rejestrowy zmian w strukturze właścicielskiej spółki należącej do grupy kapitałowej Emitenta

Bieżący | ESPI | 36/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 opublikowanego w dniu 27 stycznia 2021 r. _”Raport nr 4/2021″_, Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka” lub “Emitent”_ informuje, że podjął działania zmierzające do wyjaśnienia dokonanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego deklaratoryjnej zmiany struktury właścicielskiej Satis GPS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”Satis GPS”_.
Po kwerendzie akt rejestrowych Satis GPS Zarząd Emitenta powziął informację o ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestrowego Sądowego dalszych _tj. innych aniżeli opisanych w Raporcie nr 4/2021_ deklaratoryjnych zmian struktury udziałowej Satis GPS, tj. poprzez: _i_ wykreślenie z rubryki dotyczącej wspólników Satis GPS danych spółki Holding Inwestycyjny Akesto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _dalej jako “Akesto”_, jako wspólnika rzekomo uprawnionego do 1.000 udziałów Satis GPS, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł, w tym 500 udziałów Satis GPS o łącznej wartości nominalnej 25.000 zł należących do spółki zależnej Emitenta, tj. Software Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _dalej jako “Software Services”_ oraz _ii_ wpisanie w rubryce dotyczącej wspólników Satis GPS danych Daniela Kaczmarka, jako wspólnika rzekomo uprawnionego do 1.000 udziałów Satis GPS, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł stanowiących 100% kapitału zakładowego Satis GPS.
W opinii Zarządu Emitenta ujawnione w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany danych w zakresie struktury udziałowej Satis GPS _zarówno te, o których mowa w Raporcie nr 4/2021, jak i w niniejszym raporcie_ pozbawione są podstaw zarówno faktycznych, jak i prawnych i tym samym nie odzwierciedlają rzeczywistej struktury właścicielskiej Satis GPS.
Znamienną okolicznością, uzasadniającą wyrażoną przez Zarząd Emitenta powyżej ocenę jest fakt, że w sądzie rejestrowym właściwym dla Satis GPS wraz z wnioskami o wpis zmiany danych w zakresie wspólników tej spółki nie zostały przedłożone jakiekolwiek dokumenty prawotwórcze stanowiące materialnoprawną podstawę rzekomej utraty statusu wspólnika Satis GPS po stronie Software Services żądania, jak również wykreślenia z rubryki dotyczącej danych wspólników Satis GPS spółki Software Services, co z kolei może oznaczać, że w rzeczywistości nie zostały przedsięwzięte jakiekolwiek ważne i skuteczne czynności prawne mogące stanowić podstawę zmian w dotychczasowym składzie wspólników Satis GPS poprzez wykreślenie Software Services z rubryki dotyczącej wspólników Satis GPS.
Mając na uwadze powyższe Software Services: _i_ wystosowała do Satis GPS wezwanie w trybie art. 188 §2 ustawy Kodeks spółek handlowych do udostępnienia księgi udziałów Satis GPS i udzielenia informacji w trybie art. 212 §1 ustawy Kodeks spółek handlowych; oraz _ii_ wystosowała do sądu rejestrowego właściwego dla Satis GPS, tj. Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, zawiadomienie o wykreśleniu danych rzeczywistego wspólnika Satis GPS _tj. Software Services_ bez podstawy prawnej wraz z wnioskiem o wszczęcie na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym postępowania przymuszającego wobec Satis GPS.
Zarząd Emitenta zamierza podejmować dalsze działania celem rzetelnego wyjaśnienia sprawy, a wszelkie uzyskane informacje na ten temat przekaże w raportach bieżących.