My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały o emisji akcji w ramach kapitału docelowego oraz uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Emitenta na ustaloną cenę emisyjną

ESPI | 3/2023

Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2022 z dnia 11 lipca 2022 r., informuje, że w dniu 1 marca 2023 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki _”Uchwała Zarządu”_. Zgodnie z Uchwałą Zarządu, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o nie więcej niż 232.705,50 złotych w drodze emisji nie więcej niż 2.327.055 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł _”Akcje”_. Cena emisyjna Akcji została ustalona na 0,60 zł. W dniu 1 marca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na cenę emisyjną.

Treść Uchwały Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zalacznik_Uchwala_Zarzadu.pdf