My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego

Raport bieżący nr 38/2019

Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, iż powziął informację o wydaniu postanowienia przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 10 lipca 2019 roku w przedmiocie umorzenia postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Spółki wszczętego na podstawie wniosku Katarzyny Gareckiej.

O złożeniu przez Katarzynę Garecką wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r.