Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Postanowienie Sądu Apelacyjnego prawomocnie oddalające wniosek Tadeusza Lewkowicza o udzielenie zabezpieczenia

Raport bieżący nr 2/2019

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _ “Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał odpis postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22 stycznia 2019 r., w którym sąd ten uwzględnił zażalenie Emitenta i zmienił postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 lipca 2018 r. o udzieleniu zabezpieczenia, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 25/2018 z 23 sierpnia 2018 r. Zmiana postanowienia Sądu Okręgowego polega na oddaleniu w całości wniosku o udzielenie zabezpieczenia złożonego przez Tadeusza Lewkowicza. Postanowienie Sądu Apelacyjnego jest ostateczne i niezaskarżalne.

Wskazane postanowienie oznacza, że wniosek o udzielenie zabezpieczenia dotyczącego uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z 14 i 30 czerwca 2017 r. oraz uchwał Rady Nadzorczej Emitenta z 14 czerwca 2017 r., wskazanych w raporcie bieżącym nr 25/2018 z 23 sierpnia 2018 r., został prawomocnie oddalony. Podstawą rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego było uznanie, że Tadeusz Lewkowicz nie uprawdopodobnił roszczeń o ustalenie nieistnienia lub stwierdzenie nieważności ww. uchwał. Sąd Apelacyjny wskazał ponadto, że przedstawione w sprawie dokumenty wskazują – prima facie – na prawidłowość działań nowo powołanego zarządu Emitenta.