My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki

Bieżący | ESPI | 45/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2021 z dnia 1 października 2021 roku Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 1 października 2021 roku, na podstawie § 10 ust. 8 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Emitenta Pana Andrzeja Wrona oraz Marcina Hańczaruka.
Emitent przypomina, że do dnia 30 września 2021 roku Pan Andrzej Wrona pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki, a Pan Marcin Hańczaruk pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta. Powołanie Pana Wrona i Pana Hańczaruka w skład Rady Nadzorczej Spółki jest kontynuacją ich współpracy ze Spółką.
Życiorysy Pana Andrzeja Wrona oraz Pana Marcina Hańczaruka stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Andrzej_Wrona_zyciorys.pdf

Marcin_Hanczaruk_zyciorys.pdf