My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Powołanie Wiceprezesa Zarządu

Bieżący 11/2021

Zarząd spółki Satis Group S.A z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 29 kwietnia 2021 roku, Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania w skład Zarządu Emitenta Pana Marcina Hańczaruka do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki _”Uchwała”_. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021. Życiorys Pana Hańczaruka stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zgodnie z przekazanym oświadczeniem, Pan Marcin Hańczaruk nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Marcin_Hanczaruk_-_zyciorys.pdf