Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Prawomocność postanowienia sądu w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia spółki zależnej

18-07-2022 | Bieżący | ESPI | 29/2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2021 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, IX Wydział Gospodarczy postanowienia z dnia 15 lipca 2022 roku m.in. o oddaleniu zażaleń pozwanych, tj. spółki Satis GPS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”Satis GPS”_ i Pana Daniela Kaczmarka _”Oddalenie Zażaleń Pozwanych”_ na postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XV Wydział Gospodarczy _”Sąd”_ z dnia 1 grudnia 2021 roku w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia spółki zależnej Emitenta – Software Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”Software Services”_ uprawnionej z 500 udziałów w Satis GPS stanowiących 50% udziałów w kapitale zakładowym Satis GPS _”Udziały Satis GPS”_ _”Postanowienie o Zabezpieczeniu”_.

W związku z powyższym niezaskarżalne i prawomocne stało się Postanowienie o Zabezpieczeniu, którym Sąd:
_i_ zakazał Panu Danielowi Kaczmarkowi:
– wykonywania praw korporacyjnych inkorporowanych w Udziałach Satis GPS,
– powoływania się wobec Satis GPS oraz jakichkolwiek osób trzecich na fakt pozostawania wspólnikiem uprawnionym do wykonywania praw korporacyjnych inkorporowanych w Udziałach Satis GPS,
– przenoszenia lub obciążania pod jakimkolwiek tytułem prawnym Udziałów Satis GPS,
_ii_ zakazał Satis GPS:
– traktowania Pana Daniela Kaczmarka jako wspólnika uprawnionego z Udziałów Satis GPS.

Sąd Oddalając Zażalenia Pozwanych potwierdził uprawdopodobnienie istnienia zarówno roszczenia Software Services o ustalenie, że Software Services jest wspólnikiem Satis GPS, jak i interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.