My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podjęcia decyzji o przystąpieniu do sporządzania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wobec Emitenta

Raport bieżący nr 29/2019

Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _”MAR”_, Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ przekazuje informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Zarząd Emitenta w dniu 30 maja 2019 roku na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

Treść opóźnionej informacji poufnej:

Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że podjął decyzję o przygotowaniu wniosku o otwarcie w stosunku do Emitenta postępowania restrukturyzacyjnego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne _t.j. Dz.U. z 2019, poz. 243_. Decyzja o przygotowaniu wniosku ma na celu restrukturyzację zobowiązań Emitenta oraz ograniczenie możliwości wykorzystania w sporze korporacyjnym prowadzonym przeciwko Emitentowi środków opartych na przepisach ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe _t.j. Dz.U. z 2019, poz. 498_.

Niniejsza informacja jest podawana do wiadomości publicznej w związku z tym, że wniosek Spółki o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego został uwzględniony i ustały przyczyny uzasadniające opóźnienie przekazania informacji poufnej.

Powyższa informacja poufna stanowi etap procesu _w rozumieniu art. 17 ust. 4 akapit drugi Rozporządzenia nr 596/2014_ wszczęcia restrukturyzacji Emitenta na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne, obejmującego: a_ podjęcie decyzji o przystąpieniu do sporządzenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, b_ złożenie wniosku do sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego c_ otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego przez sąd. Opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości objęte zostały etapy a_ i b_ powyżej.

Uzasadnienie opóźnienia informacji poufnej:

W ocenie Zarządu Emitenta opóźnienie przekazania powyższej informacji było uzasadnione i spełniało warunki określone w art. 17 ust. 4 MAR do podjęcia takiej decyzji.

Opóźnienie przekazania ww. informacji poufnej mogło naruszyć uzasadnione interesy Emitenta i jego interesariuszy i było związane z poważnym i bezpośrednim zagrożeniem kondycji finansowej Spółki, w sytuacji, gdy nie mają zastosowania przepisy dotyczące upadłości. Niezwłoczne ujawnienie informacji poufnej mogło spowodować działania prawne niektórych wierzycieli, zmierzające do uszczuplenia środków obrotowych Spółki, co w konsekwencji uniemożliwiłoby jej działalność operacyjną, a także samo uwzględnienie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i oznaczałoby znaczącą szkodę dla akcjonariuszy Spółki i pozostałych wierzycieli. Dodatkowo ujawnienie informacji poufnej mogło zostać wykorzystane na szkodę Spółki przez osoby zaangażowane w prowadzenie przeciwko niej sporu korporacyjnego. Opóźnienie ujawnienia informacji poufnej nie wprowadzało w błąd opinii publicznej z uwagi na to, że nie było ono przedmiotem wcześniejszych raportów Emitenta. W ocenie Zarządu zapewniona była również poufność informacji podlegającej opóźnieniu.

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 4 MAR, niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu, Spółka poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia.