My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podpisania aneksu przedłużającego termin spłaty umowy pożyczki

Raport bieżący nr 41/2019

Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _”MAR”_, Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ przekazuje informację poufną dotyczącą podpisania aneksu do umowy pożyczki z Carom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”Carom”_ z dnia 24 lipca 2018 roku _”Umowa Pożyczki”_, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Zarząd Emitenta w dniu 6 maja 2019 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR _”Informacja Poufna”_.

Treść opóźnionej informacji poufnej:
W nawiązaniu do raportów bieżących o numerach 11/2018, 53/2018 i 4/2019 Emitent informuje, że w dniu 6 maja 2019 roku podpisał aneks Umowy Pożyczki ze spółką Carom wydłużający termin wymagalności Umowy Pożyczki do dnia 31 grudnia 2019 roku _”Dzień Spłaty Pożyczki”_ _”Aneks 4″_.

Emitent przypomina, że Umowa Pożyczki została zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2018 roku _”Pierwotny Dzień Spłaty Pożyczki”_ a Emitent zobowiązał się do spłaty kwoty pożyczki wraz z odsetkami w wysokości 7% w skali roku naliczonymi za okres udzielenia Pożyczki _”Odsetki”_ do Pierwotnego Dnia Spłaty Pożyczki. Następnie w dniu 28 grudnia 2018 roku został podpisany Aneks 1 do Umowy Pożyczki przedłużający Pierwotny Termin spłaty Pożyczki do dnia 31 stycznia 2019 roku _”Drugi Termin Spłaty Pożyczki”_. Nastepnie w dniu 31 stycznia 2019 roku został podpisany Aneks 2 do Umowy Pożyczki przedłużający Drugi Termin Spłaty Pożyczki do dnia 31 marca 2019 roku _”Trzeci Termin Spłaty Pożyczki”_. Następnie w dniu 1 kwietnia 2019 roku został zawarty Aneks 3 do Umowy Pożyczki przedłużający Trzeci Termin Spłaty Pożyczki do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

Niniejsza informacja jest podawana do informacji publicznej w związku z tym, że w ocenie Zarządu Emitenta ustały przyczynki uzasadniające opóźnienie Informacji Poufnej. Po podpisaniu porozumień, o których Emitent informował raportami bieżącymi o numerach 34/2019 oraz 37/2019 oraz umorzeniu postępowania upadłościowego Spółki, o czym Emitent informował raportem bieżącym o numerze 38/2019 w ocenie Emitenta zażegnane zostało ryzyko wykorzystania Informacji Poufnej na szkodę Spółki.

Uzasadnienie opóźnienia Informacji Poufnej:
W ocenie Zarządu Emitenta opóźnienie przekazania Informacji Poufnej było uzasadnione i spełniało warunki określone w art. 17 ust. 4 MAR do podjęcia takiej decyzji.
Ujawnienie Informacji Poufnej mogło naruszyć uzasadnione interesy Emitenta i jego interesariuszy i było związane z koniecznością zażegnania wszelkich sporów koroporacyjnych trwających w Spółce. W ocenie Emitenta ujawnienie Informacji Poufnej mogło wpłynąć negatywnie na wizerunek Emitenta. Dodatkowo ujawnienie Informacji Poufnej mogło zostać wykorzystane na szkodę Spółki przez osoby zaangażowane w prowadzenie przeciwko niej sporu korporacyjnego.

W ocenie Zarządu opóźnienie ujawnienia Informacji Poufnej nie wprowadzało w błąd opinii publicznej oraz zapewniona była jej poufność. Zgodnie z treścią art. 17 ust. 4 MAR, niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu, Spółka poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia.