My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Przesunięcie terminu publikacji raportu okresowego w 2019 roku

Raport bieżący nr 44/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje o przesunięciu terminu przekazania półrocznego raportu i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku, _”Raport”_ o jeden dzień roboczy, tj. na dzień 30 września 2019 roku. Nowy termin raportu jest zgodny § 79 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ze zmianami.
Emitent przesunał termin publikacji Raportu z przyczyn technicznych.
Pozostałe daty publikacji raportów okresowych nie uległy zmianie.