My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Realizacja płatności na rzecz wierzycieli Grupy I układu

Bieżący | ESPI | 23/2020

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 54/2019 oraz 22/2020 Zarząd Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w związku z uprawomocnieniem się postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych o zatwierdzeniu układu z wierzycielami Emitenta przyjętego w dniu 2 grudnia 2019 roku _”Układ”_, zgodnie z warunkami Układu Emitent dokonał płatności wobec wszystkich wierzycieli należących do Grupy I.

Zgodnie z warunkami Układu, płatności na rzecz wierzycieli z Grupy I powinny być dokonane jednorazowo w kwotach odpowiadających wysokości uznanej na spisie wierzytelności, powiększonej o odsetki ustawowe za opóźnienie _liczone od każdej z wypłaconych kwot od terminu ich wymagalności do dnia zapłaty_ w terminie nie późniejszym niż do ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu Układu

W wykonaniu powyższego w dniu 31 lipca 2020 roku Emitent dokonał płatności na łączną kwotę 9140,36 PLN.