My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Rejestracja połączenia spółek zależnych Emitenta

Raport bieżący nr 43/2017

Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 91/2016 z dnia 1 lipca 2016 roku informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie spółek Xantus S.A. _jako spółki przejmującej_ oraz Recrutia Sp. z o.o. _jako spółki przejmowanej_.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.