My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Rejestracja połączenia spółek zależnych Emitenta

ESPI | 25/2020

Zarząd Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia spółki Satis GPS sp. z o.o. _spółka przejmująca_ ze spółką Mobicare S.A. _spółka przejmowana_.

Połączenie nastąpiło w drodze przeniesienia całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych _tj. _Dz.U. z 2019 r. poz. 505_ _”Połączenie”_. Połączenie nie wymagało uzyskania zgód i zezwoleń, w tym nie podlegało obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi UOKIK.

Ekonomicznym celem Połączenia było uproszczenie struktury organizacyjnej i właścicielskiej spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta oraz zmniejszenie kosztów działalności grupy kapitałowej Emitenta.