Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Rejestracja zmiany Statutu Spółki dotyczącej kapitału zakładowego

Bieżący | ESPI | 8/2023

Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 21 marca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.163.528,10 zł _słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia osiem złotych dziesięć groszy_ do kwoty 1.396.233,60 zł _słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt groszy_, poprzez emisję w ramach kapitału docelowego 2.327.055 _słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć_ nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł _słownie: dziesięć groszy_ każda _”Akcje serii H”_, dokonanym na podstawie Uchwały nr 2 Zarządu Spółki z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki _”Uchwała Emisyjna”_, o której Emitent informował raportem bieżącym numer 3/2023 z dnia 1 marca 2023 r. _”Rejestracja Zmian”_.

Po Rejestracji Zmian kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.396.233,60 zł _słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt groszy_ i dzieli się na 13.962.336 _słownie: trzynaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści sześć_ akcji o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda, w tym:
a_ 11.280.927 _słownie: jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem_ akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł _słownie: dziesięć groszy_ każda,
b_ 354.354 _słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery_ akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł _słownie: dziesięć groszy_ każda,
c_ 2.327.055 _słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć_ akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł _słownie: dziesięć groszy_ każda.
Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, wynikających ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji, wynosi 13.962.336 _słownie: trzynaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści sześć_ głosów.
Wysokość kapitału docelowego pozostałego do objęcia wynosi 872.646,00 zł _osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści sześć złotych_.
Po Rejestracji Zmian §4 ust. 1 Statutu Spółki ma następującą treść:
Ҥ 4
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.396.233,60 zł _słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt groszy_ i dzieli się na:
a_ 11.280.927 _słownie: jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem_ akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł _słownie: dziesięć groszy_ każda,
b_ 354.354 _słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery_ akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł _słownie: dziesięć groszy_ każda,
c_ 2.327.055 _słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć_ akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł _słownie: dziesięć groszy_ każda.”

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmienioną treść §4 ust. 1 Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Satis_Group_Tekst_jednolity_Statutu_21.03.2023.pdf